วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฏีของการจัดการ หน้าที่การจัดการ  คือการวางแผน การจัดการองค์การ  การนำหรือการบังคับบัญชาและการควบคุม  การจัดการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการด้านอื่น ๆ โดยจะมุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกันของหน้าที่ดังกล่าว  และผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อองค์กร รวมทั้งจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบริหาร

          Evolution of concepts and theories of management functions. Management functions is planning, organization management, leadership or command and control, marketing management, human resource management, and other management by focusing on the relationship between each function  mantioned and the effect of external environment to the organization including ethics and social responsibility of administration