หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงาน และการเลิกห้างหุ้นส่วน และ บริษัทจํากัด กฎหมายเอกเทศสัญญาที่เกี่ยวกับ ลักษณะซื้อขาย ตั๋วเงิน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

         Laws on the establishment, roles, duties, and abolishment of partnerships and public limited company. Independent laws regarding contracts, nature of purchasing, bill, hire property, hire-purchase, property law, and international trading law.


         มีเป้าหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ ขอบเขต ลักษณะ บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารการเงินในธุรกิจ เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารงานการเงิน การวิเคราะห์การเงิน การจัดสรรเงินทุน ภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการด้านการเงิน โครงสร้างของเงินทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

           Concepts and importance of business finance. Boundaries, characteristics, role and duty of financial managers in a business. Financial tools in financial management, financial analysis, and allocation of capital within the business’. Short, medium and long term financing, financing divisions, financial structure and dividend policy


           หลักเกณฑ์แนวคิดการจัดการดำเนินงานสมัยใหม่มุ่งสนองตอบต่อความต้องการระดับบุคคล การกำหนดกลยุทธ์ และการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ในองค์การที่ทำการผลิต กระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังโรงงาน กระบวนการควบคุมสินค้าคงคลัง การบริหารคุณภาพ และการบริหารโครงการ รวมทั้งการวิเคราะห์ระบบการผลิตและการควบคุมการผลิต

          Principles and concepts on contemporary operations management which aims to satisfy personal needs. Strategy formulation and division’s concerning production factors in manufacturing Business. Manufacturing process, product design, choosing location, plant layout, inventory control, and quality management, manufacturing analysis and manufacturing control.


          ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญ ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชีและข้อสมมติฐานทางการบัญชี หลักการและวิธีการบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ และงบการเงินสาหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ

          Definition, objective, significance, benefit of accounting information. Accounting standards and assumptions, double entry accounting principles and methodology, general journal entries and t-account, closing and adjusting entries at the end of period, trial balance, working paper, and financial statements for retail and service Business.


        แนวคิดความเป็นมาของการพัฒนาองค์การ  การเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่สิ่งใหม่ให้สอดคล้องกับความท้าทายของโลกยุคปัจจุบัน การนำการจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาองค์การ  เทคนิคและวิธีการใหม่ๆที่ใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาองค์การ  รวมทั้งพิจารณาโอกาส  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

       The concept of organizational development Organizational change to new things to meet the challenges of today's world. Implementing change management into action for sustainable development. Study on the impact of organizational development. New techniques and methods used to drive organizational development. Including the consideration  of  opportunity. Barriers and solutions

            หลักเกณฑ์  วิธีการประเมินและวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร รวมทั้ง ภาษีที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง

            Principles, assessment and procedures for collating income tax of personal and business, a value added tax, withholdings tax, a spiral business tax and stamp duties, excise tax and tariff, including a local tax, the responsibilities and ethics in deal with tax payment.


         ความหมาย บทบาท องค์ประกอบและลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจและระบบสารสนเทศ การกำหนดรูปแบบของระบบข้อมูล การพัฒนาระบบ ข้อมูล ได้แก่ การศึกษาและออกแบบระบบงาน การบริหารศูนย์ข้อมูล การสร้างระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบข้อมูลสำหรับการจัดการธุรกิจ

          Definition, roles, elements and characteristics of information systems for management information systems, the relationship between division-making and information systems. Format of the data system, Information systems development, including system analysis and design. management Information Center. Office automation. Information systems for various business activities.