นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า  500  ชั่วโมง  นักศึกษาต้องทำบันทึกประจำวันส่งทุกสัปดาห์ โดยผ่านการรับรองจากสถานประกอบการและนักศึกษาต้องจัดทำรายง านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานำเสนอต่อคณะกรรมการสหกิจศึกษาภายใน 60 วัน นับจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

             Students must work in the company as their employees for at least 16 weeks and least  500 hours . Students must make a daily journal submitted weekly  with the  confirmation  company  approval Students are required to submit a cooperative education report to the Cooperative Education Board within 60 days of the completion of their work.