แนวความคิด หลักการทฤษฎี  การเขียนโครงการ  การจัดทำงบประมาณและการวางแผนโครงการโดยใช้  CPM  และ PERT  การตัดสินใจในการลงทุน การจัดสรรทรัพยากร  การติดตามและประเมินผลโครงการ การจัดทำรายงานและการยุติโครงการ                            

           Concepts, principles, theory, project writing Budgeting and project planning using CPM and PERT investment decisions. Resource allocation Project monitoring and evaluation, Reporting and Termination