แนวคิด  และหลักการพยาบาลแบบองค์รวม  ในการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยง  มีปัญหาสุขภาพและมีความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอด  และระยะหลังคลอด  การประเมินและการคัดกรองภาวะเสี่ยงรวมทั้งการส่งต่อ  การดูแลช่วยเหลือและการฟื้นฟูสภาพ  การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา-ทารกและครอบครัว  การช่วยเหลือในการทำสูติศาสตร์หัตถการ  การใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพมารดาและทารก  ทั้งในระยะเฉียบพลัน  วิกฤติ  และเรื้อรัง  โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน  ยึดมั่นในหลักจริยธรรม  จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ