แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การกลไก  โครงสร้าง  สภาพแวดล้อมขององค์การ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก  ขอบข่ายของพฤติกรรมองค์การในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม  แวดล้อมขององค์การในแง่มุมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่มคนอันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาองค์การที่นำไปสู่พฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

          The  concepts of organizational Behavior, organizational Structure, organizational Environment To understand the mechanism. The scope of organizational behavior at organizational level, organizational environment in various aspects. It will affect people and groups that will change. organizational development leads to effective organizational behavior. organizational development leads to effective organizational participation  behavior.