แนวคิดเบื้องต้นในเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค อุปสงค์ อุปทาน  ดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกําหนดราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์  และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์  รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง บทบาท และ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

          Preliminary concepts in microeconomics and macroeconomics. Demand, supply, market equilibrium, consumer behavior, theory of production, pricing in prefab competitive market and microeconomics competitive market, national income, monetary policy, fiscal policy, international trade policy, microeconomics integration, microeconomics growth, microeconomics  stability and Macroeconomics development.