ให้นักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน รูปแบบการเก็บข้อมูล การประมวลผล ชนิดของคอมพิวเตอร์ต่างๆ จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ