ความหมาย ลักษณะ บทบาท วิวัฒนาการและแนวความคิดทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความรับผิดชอบและหน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง การให้ประโยชน์ตอบแทนและความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน

          Definition, characteristics, roles, evolution and concepts of human resource management. Human resource management policies, roles and responsibilities, and ethics. The roles of human resource management are human resource planning, Recruitment and sedition of personnel, human resource development, performance evaluation, change  job  position ward between  and stabilly and relations between the management and employees.