แนวความคิดทั่วไป สภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย หลักการและมาตรการเชิงนโยบายรูปแบบต่างๆ การออกกฎระเบียบและการควบคุม การเข้าดำเนินกิจการโดยรัฐ การผ่อนคลายกฎระเบียบหรือการควบคุม และการเปิดเสรี กลไกตลาด รวมทั้งผลกระทบต่างๆ