สภาพทั่วไปของการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิจารณาระบบโครงสร้างทางด้านการเมือง ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคมและปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของกลุ่มประเทศเอเชียงตะวันเฉียงใต้