การนำแนวคิดทฤษฎีมาวิเคราะห์    อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษา  

               Introduction of theoretical concepts to analyze. Discuss problem issues and solutions. In business management using case study