ความคิดและลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ  วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ นับตั้งแต่การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ  การศึกษาความเป็นไปได้  การออกแบบ  เกณฑ์สำหรับการวางแผน  การจัดทำแผนธุรกิจ  และการพัฒนาธุรกิจ

             Ideas and characterisdics  of  entrepreneurship how to start a business or develop a new business after analyzing and evaluating business opportunities. feasibility study, design criteria for planning, business plan and business development