ความหมาย  กระบวนการ  ความสัมพันธ์ ระหว่าง  การวางแผนและการควบคุม               การประเมินสภาพแวดล้อมในการกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายของธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจ   การวางแผนกลยุทธ์และการวางแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคนิค การควบคุมแบบต่างๆ

           Meaning, process, relationship between planning and control. Assessing the environment in defining business objectives and policies. Decision process Strategic Planning and Performance Planning Including techniques. Various controls