บทบาทของผู้นำที่จะเป็นผู้สร้างและพัฒนาทีมงาน ทักษะภาวะผู้นำอันที่จะทำให้สมาชิก ทีมงาน และบุคลากรในองค์การทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความศรัทธา และเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการวางแผน  การกำหนดนโยบายในการดำเนินการ อันจะส่งผลให้ผู้นำได้แสดงภาวะผู้นำเหมาะกับสถานการณ์ในการสร้างและพัฒนาทีมงาน การจัดการทีมงานเพื่อความมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีม

            The role of a leader who will build and develop a team. Leadership skills that will make the team members and staff in all organizations involved with faithful. And willing to participate in operation planning Policy formulation This will result in leaders show leadership to suit in the context of team building and development. Team management for the efficiency and effectiveness of teamwork.