วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของโครงสร้างองค์การที่จัดขึ้นตามแนวคิดต่างๆ ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันเพื่อที่จะได้โครงสร้างองค์การที่จัดขึ้นอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การซึ่งสามารถอำนวยให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆในองค์การ และการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างองค์การ แบบต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต

            Analyze different aspects of organizational structure based on different concepts. From traditional to present in order to achieve organizational structure that is appropriately aligned with the organization's goals and strategies, it can facilitate relationships and collaboration between different parties in the organization. And analyzing the impact of various organizational structures on productivity.