การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเลือกทางเลือกในเชิงกลยุทธ์ และการคำนึงถึงปัญหาที่จะตามมาในการ ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ การดำเนินกลยุทธ์ การควบคุม และประเมินผล กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และยุทธ วิถีในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ กรณีศึกษาสถานการณ์ทางธุรกิจ

           Environment scanning; vision, mission, goals and strategic objectivity; strategic planning, strategy and its consequences; strategic implementation, control and evaluation; negotiation; various strategies and tactics in different local and international settings; case studies in business’.