แนวคิดและธรรมชาติของความขัดแย้ง  วิธีการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งที่มีอยู่ให้เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์  กระบวนการจัดการ  การควบคุม  วิธีการแก้ไขและการป้องกัน รวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การประเมินสถานการณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิคต่างๆและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ

             Concept and Nature of Conflict How to change the existing conflict to be creative. Process management, control, solution and protection. Including negotiation techniques to create competitive advantage. Evaluating the situation, Selection of appropriate techniques and methods for each situation to maximize benefit to the organization.