แนวความคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของการบริหาร  การจัดการคุณภาพ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์การและเครื่องมือทางการจัดการคุณภาพ   โดยคำนึงถึงต้นทุน คุณภาพ และบรรทัดฐานในการจัดการกลยุทธ์การแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี โดยมีตัวแบบและมีการศึกษาเฉพาะกรณี

          Concept, theory, and evolution of administration. Quality management As well as ways to improve quality throughout the organization and quality management tools. To sonside  to  account the cost, quality and norms in managing the competition strategy. Including the development of business ethics. To achieve a good deal from  using  models and case studies.