ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การประยุกต์หลักศาสนามาใช้ในการบริหารธุรกิจคุณธรรมสำหรับการจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหาร นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการเพื่อให้ตระหนักสำนึกถึงความรับผิดชอบ  ที่มีต่อบุคคล ที่มีต่อสภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ สภาพแวดล้อมและสังคมโดยส่วนรวม

               Nature and human needs the right way to live. Business Ethics, The application of religious principles to the administration of business ethics for corporate governance and corporate social responsibility, executives, business people or entrepreneurs to realize the responsibility. to the person on the state of national economic security, environment and society as a whole