เทคนิคการใช้สถิติสำหรับงานวิจัยทางธุรกิจ ทั้งสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ลักษณะและขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแต่การกำหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบและเขียนโครงการวิจัยวิธีการเก็บข้อมูลและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานและการนำเสนองานวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ

              Application of statistics for research for business research both in descriptive statistics and inferential statistics. The manner and procedure in conducting research from defining research problem, literature review, designing and outlining research projects, data collation, creating research tools, defining population and samples