แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญหน้าที่และการบริหารทางการตลาด สำรวจสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด การค้าปลีกการค้าส่ง ตราสินค้า (Brand) และจริยธรรมของนักการตลาด

         Concept about market definition, scope and importance of the marketing function. Explore the surroundings that influence the market. consumer behavior Market Segmentation, Selecting a target market, Product positioning, Marketing Mix Retail, wholesale brand (Brand) and ethics of marketers.